سومین همایش استانی وقف علم و فناوری-کاشمر

  • منتشر شده در تاریخ 1397/10/10

  پیامبر اعظم صلی ا... علیه و آله فرمودند: هنگامى که آدمىزاد از این جهان به سراى باقى میرود، پرونده اعمال او بسته می‌شود جز در سه چیز [که هم چنان باز خواهد ماند]:

  1. صدقه جاریه(وقف)؛ یعنی انجام کارهایی که عموم مردم از آن نفع ببرند. (مثل بناء مسجد، کمک به احداث مراکزعلمی، بیمارستان و ...)
  2. علم و دانشی که دیگران از آن بهرهمند گردند(کمک کنندگان به نشر علم و دانش)
  3. فرزند صالحی که براي او دعاي خیر نماید.

همزمان با هفته پژوهش و مقارن با روز وحدت حوزه و دانشگاه سومین همایش استانی وقف علم و فناوري به همت مرکز آموزش عالی کاشمر و کمیته یاوران وقف علم و فناوري و با حمایت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان و همراهی فرمانداري، ادارات و سازمان‌هاي مرتبط در روز 4شنبه 28 آذرماه 98 با مشارکت حداکثري فعالین و پیشکسوتان عرصه‌هاي مختلف با حضور حجت الا سلام احدي امام جمعه موقت شهرستان کاشمر، دکتر بنیادي نماینده منطقه ترشیز در مجلس شوراي اسلامی و جمعی از اعضاي شوراي اداري شهرستان در محل مجتمع فرهنگی هنري سرو برگزار گردید.

وقف علم و فناوری

همانطورکه می‌دانیم در ساختار اقتصاد مبتنی بر دانش، نوآوري و استفاده از خلاقیت نیروي انسانی جوان و تحصیلکرده مهمترین سرمایه و اولویت است که می‌تواند در جدال با کسب و کارهاي سنتی و صنایع متکی به اقتصاد منبع محور، اشتغال و کارآفرینی زیادي در جامعه امروزي ما ایجاد نماید. در این میان احراز جایگاه برترعلمی و فناوري در سطح منطقه و نیل به اهداف سند توسعه کشور در افق 1404، استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌هاي موجود در کلیه سازمان‌ها، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی در شرایط کنونی جامعه ما، فارغ از هر نوع مرزبندي جغرافیایی، سیاسی و... می‌تواند گره گشاي بسیاري از مشکلات اجتماعی و اقتصادي بوده و رونق تولید، توسعه و اشتغال پایدار را در پی داشته باشد.

  ورود و دغدغه مسئولان عالی شهرستان از جمله امام جمعه، فرماندار و نماینده شهرستان به مقولات مرتبط با حوزه‌هاي مشارکت مردمی و وقف در امور مختلف از جمله مبحث علم و فناوري، نوید بخش هم افزایی لازم در زمینه حل معضل بیکاري و مشکل معیشتی جامعه جوان

  تحصیل کرده با مدارك مختلف دانشگاهی است که به نقل از دکتر بنیادي نماینده منطقه ترشیز در مجلس شوراي اسلامی در این همایش، نقش واقفین در حوزه علم و فرهنگ در کشور و حتی جهان نقشی ارزنده و قابل توجه بوده است و امروز این نیاز بیشتر در جامعه احساس می‌شود. بر این اساس و در راستاي کاهش آمار بیکاري فارغ التحصیلان دانشگاهی و جلوگیري از فرار مغزها و به منظور استفاده از ظرفیت عظیم وقف در مباحث فناوري و توسعه اقتصاد دانش بنیان و فرهنگسازي در زمینه وقف‌هاي جدید در حوزه کارآفرینی، پژوهش و ارتقاء فناوري، حجت الاسلام نیساري ریاست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان کاشمر در ابتداي سومین همایش وقف علم و فناوري آمادگی خود را جهت بسترسازي مناسب این مهم اعلام نمودند.

  بی شک مشارکت و مردمی نمودن اقتصاد و جلب اعتماد سرمایه اجتماعی موجود یکی از مهم ترین ارکانی است که با برجسته نمودن نقش وقف به عنوان صدقه جاریه در زندگی روزمره مردم، می توان از این مهم در جهت توسعه همه جانبه منطقه‌اي و ملی بهره جست. بر همین اساس دعوت و تجلیل از خدمات ارزنده پیشکسوتان منتخب، خیران و واقفان نیک اندیش شهرستان، و تبیین نقش علم و فناوري در دنیاي امروز، اقدام منحصر بفردي بود که با حمایت‌هاي مالی و معنوي این عزیزان و کمک به ایجاد فضا و سایر زیرساخت‌ها (شامل آزمایشگاه، کارگاه و ...)، امید است حمایت از کسب و کارهاي فناور و دانش بنیان و وقفیات در قالب مشارکت جمعی، جنبه عملی پیدا نماید.

  از طرف دیگر با توجه لزوم عبور مراکز آموزش عالی از ماهیت دانشگاه‌هاي نسل اول بعنوان دانشگاه‌هاي صرفا آموزش محور، و لزوم ایفاي نقش اقتصادي و توسعه اي، شایسته است نقش دانشگاه در فرآیند جهانی شدن و ارائه ساختارهاي جدید خدماتی تبیین گردیده، و با نگاه ویژه به مقوله توسعه و برطرف نمودن نیازهاي روز جامعه مبتنی بر کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار، نقش محوري خود را در این زمینه ها ایفاء نماید. در همین راستا دکتر معماریان رئیس مرکز آموزش عالی کاشمر در ادامه جلسه با ارائه مطالب و اسلایدهایی به نقش توسعه‌اي دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی پرداخت و با ارائه آمارهایی از حوزه هاي وقف در کشورهاي اسلامی و غیر اسلامی اهمیت و لزوم ورود آحاد مردم به تامین منابع مختلف مالی جهت توان بخشی به پتانسیل‌هاي حوزه علم و فناوري را متذکر گردید.

  گرچه فعالیتهاي کارآفرینانه بوسیله نگرش‌ها یا انگیزه‌هاي فرد، مهارت‌ها و ویژگی‌هاي روانشناختی ایجاد می‌شوند؛ اما فعالیت کارآفرینانه در خلاء شکل نمی‌گیرد و بوسیله عوامل نهادي، دولت، محیط کسب وکار و شرایط اقتصاد کلان تحت تأثیر قرار می‌گیرند و از طرفی درك آحاد جامعه نسبت به اهمیت و ضرورت ورود دانش و فناوري به عرصه زندگی روزمره و مصرف دانش بنیان و ارتقاء ذائقه مصرفی جامعه در کالا و خدمات دانش بنیان ضرورتی انکار ناپذیر براي تحقق اقتصاد دانش بنیان می‌باشد که در ابتداي سومین همایش استانی وقف علم و فناوري، دکتر عاقل دبیر همایش و مدیر مرکز نوآوري ترشیز با ارائه گزارشی از مراحل اجرایی برگزاري همایش، هم افزایی بوجود آمده بین مردم و مسئولین منطقه‌اي را تحسین نموده و از بسترسازي مناسب همه جانبه متولیان امر جهت استفاده از ظرفیت‌ها و دستاوردهاي علمی و فناورانه بومی و منطقه‌اي با حمایت‌ها و مشارکت‌هاي مردمی در رفع معضل بیکاري و اشتغال پایدار ابراز خورسندي نمود و مرکز نوآوري را بعنوان محلی جهت هم افزایی هر چه بیشتر و نیل به اهداف اقتصاد دانش بنیان بر اساس کسب و کارهاي نوپا معرفی نمود.

  شایان ذکر است در پایان این مراسم، پس از تقدیر از پیشکسوتان و خیران منتخب، اساسنامه کمیته یاوران وقف علم و فناوري با حضور مسئولین شهرستان رونمایی گردید.

گزارش تصویري همایش

راه‌های ارتباطی با وقف علم و فناوری

خراسان رضوی، مشهد مقدس، وکیل آباد 17، معاد 4، پلاک 111

مرکز پشتیبانی و مشاوره، پاسخگوی سوالات شماست

05136011631