شفافیت مالی

گرچه شفافیت به عنوان ویژگی مطلوب گزارش­های مالی عنوان گردیده است؛ اما تعریف جامعی که مورد پذیرش عموم باشد؛ از آن ارائه نشده است. بوشمن و همکاران (2004) شفافیت گزارشگری مالی را به عنوان: "دسترسی گسترده به اطلاعات مربوط و قابل استناد در موردعملکرد دوره، موقعیت مالی، فرصت­های سرمایه­گذاری، راهبری، ارزش و ریسک شرکت‌هایی که مورد مبادله­ عموم قرار می­گیرند" تعریف کرده ­اند.

از دیدگاه بارث و اسچیپر (2008) شفافیت گزارشگری مالی به این معناست که "گزارش­های مالی واحد تجاری، واقعیت­های اقتصادی واحد تجاری را به شیوه­ای که برای استفاده­کنندگان صورت­های مالی قابل درک باشند؛ ارائه کنند."

انجمن یاوران وقف علم و فناوری متعهد می شود تا نسبت به تمامی نهادهای مشابه، بالاترین شفافیت مالی را سرلوحه کار خود قرار داده تا انشالله بتواند ضمن القای حس اعتماد مطلوب به حامیانش، مدل و الگوی مناسبی برای نهادهای مشابه خود در کشور باشد.


لیست تراکنش‌های انجام شده تا به حال

ردیف عنوان تراکنش پرداخت کننده تراکنش مبلغ تراکنش
1حمایت از پروژه آب شیرین کنخیر نیک اندیش30,000 تومان
2حمایت از پروژه آب شیرین کنمهدی300,000 تومان
3حمایت از پروژه سنسورهای هوشمند حریق منابع طبیعی و هشدار حریقخیر نیک اندیش10,000 تومان
4وقف جمعیفخری 200,000 تومان
5وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
6وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
7وقف جمعیمسعود رحمانی10,000 تومان
8وقف جمعیحسن نجفی10,000 تومان
9وقف جمعیمسعود رحمانی10,000 تومان
10وقف جمعیمسعود رحمانی10,000 تومان
11حمایت از پروژه آب شیرین کنخیر نیک اندیش100,000 تومان
12حمایت از پروژه آب شیرین کنگل جهان حسنی10,000 تومان
13حمایت از پروژه آب شیرین کنزهرا متدین10,000 تومان
14حمایت از پروژه آب شیرین کنفاطمه متدین10,000 تومان
15حمایت از پروژه آب شیرین کنترنم رضایی50,000 تومان
16حمایت از پروژه آب شیرین کنمرحومه منصوره عالم زاده50,000 تومان
17حمایت از پروژه آب شیرین کنمرحوم غلامحسن غفاریان50,000 تومان
18وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
19حمایت از پروژه آب شیرین کنآزاده رشیدی50,000 تومان
20حمایت از پروژه آب شیرین کنوقف جمعی علم و فناوری30,000,000 تومان
21حمایت از پروژه آب شیرین کناداره کل اوقاف30,000,000 تومان
22حمایت از پروژه آب شیرین کنفاطمه متدین50,000 تومان
23حمایت از پروژه آب شیرین کندهیاری مهرآبادشرشر50,000 تومان
24حمایت از پروژه آب شیرین کنخیر نیک اندیش10,000 تومان
25حمایت از پروژه آب شیرین کنمصطفی محرومی100,000 تومان
26حمایت از پروژه آب شیرین کنخیر نیک اندیش100,000 تومان
27حمایت از پروژه آب شیرین کنخیر نیک اندیش100,000 تومان
28حمایت از پروژه آب شیرین کناحسان گلی گرمیانکی100,000 تومان
29حمایت از پروژه آب شیرین کنمرتضی لنگری50,000 تومان
30حمایت از پروژه آب شیرین کنانوری پور50,000 تومان
31حمایت از پروژه آب شیرین کنمجید حسینی10,000 تومان
32وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
33حمایت از پروژه آب شیرین کنمهدی جمشیدی5,000,000 تومان
34حمایت از پروژه آب شیرین کنیونس برهانی200,000 تومان
35حمایت از پروژه آب شیرین کنجمعی از خیرین اوقاف30,000,000 تومان
36حمایت از پروژه آب شیرین کنمحمد غفاریان50,000 تومان
37وقف جمعیمحمد حجازی10,000 تومان
38وقف جمعییونس10,000 تومان
39وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
40وقف جمعیرضا معزی نسب10,000 تومان
41حمایت از پروژه آب شیرین کنخیر نیک اندیش10,000 تومان
42وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
43وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
44حمایت از پروژه آب شیرین کنخیر نیک اندیش10,000 تومان
45وقف جمعیامیرمهدی زارع500,000 تومان
46حمایت از پروژه آب شیرین کنخیر نیک اندیش10,000 تومان
47وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
48وقف جمعیمحمدعلی حاجی پور-قزوین10,000 تومان
49حمایت از پروژه اپلیکیشن واقعیت افزوده آموزش نمازشفای بیماران بهره اموات تعجیل در ظهور صلوات10,000 تومان
50وقف جمعیامیررضا زارع10,000 تومان
51وقف جمعیرحمانی1,000 تومان
52وقف جمعیشریفی100,000 تومان
53حمایت از پروژه اپلیکیشن واقعیت افزوده آموزش نمازمرتضی لنگری10,000 تومان
54حمایت از پروژه اپلیکیشن واقعیت افزوده آموزش نمازشفای بیماران و رفع بلا از جامعه اسلامی10,000 تومان
55وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
56حمایت از پروژه آب شیرین کنخیر نیک اندیش50,000 تومان
57حمایت از پروژه اپلیکیشن واقعیت افزوده آموزش نمازبه یاد مرحوم حاج حسنعلی یزدی جامی10,000 تومان
58حمایت از پروژه اپلیکیشن واقعیت افزوده آموزش نمازخیر نیک اندیش12,000 تومان
59وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
60وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
61حمایت از پروژه آب شیرین کنخیر نیک اندیش150,000 تومان
62حمایت از پروژه سنسورهای هوشمند حریق منابع طبیعی و هشدار حریقخیر نیک اندیش50,000 تومان
63حمایت از پروژه اپلیکیشن واقعیت افزوده آموزش نمازامام زاده حمزه (ع) کاشمر4,351,000 تومان
64حمایت از پروژه آب شیرین کنخیر نیک اندیش200,000 تومان
65وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
66حمایت از پروژه آب شیرین کنخیر نیک اندیش10,000 تومان
67حمایت از پروژه آب شیرین کنخیر نیک اندیش200,000 تومان
68وقف جمعیخانم شهرکی2,000,000 تومان
69وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
70حمایت از پروژه اپلیکیشن واقعیت افزوده آموزش نمازحسین10,000 تومان
71حمایت از پروژه تولید سوغات زائر با تلفیق علم و هنر اسلامیوقف علم2,000 تومان
72حمایت از پروژه تولید سوغات زائر با تلفیق علم و هنر اسلامیمسعود1,000 تومان
73وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
74وقف جمعیخیر نیک اندیش1,000 تومان
75وقف جمعیخیر نیک اندیش1,000 تومان
76وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
77وقف جمعی امیرمهدی زارع50,000 تومان
78وقف جمعیامیررضا زارع10,000 تومان
79وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
80وقف جمعیمرتضی لنگری10,000 تومان
81وقف جمعیMasoud Rahmani1,000 تومان
82وقف جمعیمسعود رحمانی1,000 تومان
83وقف جمعیمسعود رحمانی5,000 تومان
84وقف جمعیمسعود رحمانی1,000 تومان
85حمایت از پروژه آب شیرین کنجمعی از خیرین اوقاف10,000,000 تومان
86حمایت از پروژه آب شیرین کنمحمدرضا100,000 تومان
87حمایت از پروژه سنسورهای هوشمند حریق منابع طبیعی و هشدار حریقمحمدرضا100,000 تومان
88حمایت از پروژه تجهیز آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه تهران به PIVمحمدرضا100,000 تومان
89حمایت از پروژه آب شیرین کنسید احمد کریمی 50,000 تومان
90حمایت از پروژه سنسورهای هوشمند حریق منابع طبیعی و هشدار حریقسید احمد کریمی50,000 تومان
91حمایت از پروژه تولید آهن اسفنجی به روش احیای پایه زغالیمرتضی لنگری 10,000 تومان
92حمایت از پروژه تولید آهن اسفنجی به روش احیای پایه زغالیشکوهیان100,000 تومان
93حمایت از پروژه آب شیرین کنمریم غلامرضاپور100,000 تومان
94حمایت از پروژه آب شیرین کنمرتضی لنگری 10,000 تومان
95حمایت از پروژه وقف جمعی برای واکر هوشمند22,500,000 تومان
96حمایت از پروژه تجهیز آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه تهران به PIVامیرحسین ذبیحی 100,000 تومان
97حمایت از پروژه اپلیکیشن واقعیت افزوده آموزش نمازسید احمد کریمی 50,000 تومان
98حمایت از پروژه سنسورهای هوشمند حریق منابع طبیعی و هشدار حریقمرتضی لنگری 10,000 تومان
99حمایت از پروژه اپلیکیشن واقعیت افزوده آموزش نمازسید حسین حجتی 100,000 تومان
100حمایت از پروژه تجهیز آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه تهران به PIVمرتضی لنگری 10,000 تومان
101حمایت از پروژه تجهیز آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه تهران به PIVمحمدرضاکشمیری1,000 تومان
102حمایت از پروژه تجهیز آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه تهران به PIVسید احمد کریمی10,000 تومان
103حمایت از پروژه تجهیز آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه تهران به PIVمسعود1,000 تومان
104حمایت از پروژه تجهیز آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه تهران به PIVعلی بهزادی10,000 تومان
105حمایت از پروژه تجهیز آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه تهران به PIVمحمد30,000 تومان
106حمایت از پروژه تجهیز آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه تهران به PIVمحمد حسن20,000 تومان

راه‌های ارتباطی با وقف علم و فناوری

خراسان رضوی، مشهد مقدس، وکیل آباد 17، معاد 4، پلاک 111

مرکز پشتیبانی و مشاوره، پاسخگوی سوالات شماست

05136011631