شفافیت مالی

گرچه شفافیت به عنوان ویژگی مطلوب گزارش­های مالی عنوان گردیده است؛ اما تعریف جامعی که مورد پذیرش عموم باشد؛ از آن ارائه نشده است. بوشمن و همکاران (2004) شفافیت گزارشگری مالی را به عنوان: "دسترسی گسترده به اطلاعات مربوط و قابل استناد در موردعملکرد دوره، موقعیت مالی، فرصت­های سرمایه­گذاری، راهبری، ارزش و ریسک شرکت‌هایی که مورد مبادله­ عموم قرار می­گیرند" تعریف کرده ­اند.

از دیدگاه بارث و اسچیپر (2008) شفافیت گزارشگری مالی به این معناست که "گزارش­های مالی واحد تجاری، واقعیت­های اقتصادی واحد تجاری را به شیوه­ای که برای استفاده­کنندگان صورت­های مالی قابل درک باشند؛ ارائه کنند."

انجمن یاوران وقف علم و فناوری متعهد می شود تا نسبت به تمامی نهادهای مشابه، بالاترین شفافیت مالی را سرلوحه کار خود قرار داده تا انشالله بتواند ضمن القای حس اعتماد مطلوب به حامیانش، مدل و الگوی مناسبی برای نهادهای مشابه خود در کشور باشد.


لیست تراکنش‌های انجام شده تا به حال

ردیف عنوان تراکنش پرداخت کننده تراکنش مبلغ تراکنش
1حمایت از پروژه مهم نیست100,000 تومان
2وقف جمعیخیر نیک اندیش500,000 تومان
3وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
4حمایت از پروژه تجهیز آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه تهران به PIVخیر نیک اندیش7,700 تومان
5وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
6وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
7حمایت از پروژه مرحومه کبری تاجیک100,000 تومان
8حمایت از پروژه آب شیرین کنمرحومه کبری تاجیک100,000 تومان
9حمایت از پروژه کبری200,000 تومان
10حمایت از پروژه خیر نیک اندیش10,000 تومان
11حمایت از پروژه آب شیرین کنثریا خسروکیانی (سمن راهیان سبز نسیم)100,000 تومان
12وقف جمعیخیر نیک اندیش20,000 تومان
13وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
14وقف جمعیرحمانی10,000 تومان
15وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
16وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
17وقف جمعیخیر نیک اندیش500,000 تومان
18وقف جمعیزهرا رجایی100,000 تومان
19وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
20وقف جمعیخیر نیک اندیش350,000 تومان
21وقف جمعیخیر نیک اندیش350,000 تومان
22وقف جمعیزهرا رجایی100,000 تومان
23وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
24وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
25وقف جمعیخیر نیک اندیش350,000 تومان
26وقف جمعیریحانه صباغ زاده(سبزوار)50,000 تومان
27وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
28وقف جمعینصرت خدادوست به یاد حاج حسین خدادوست200,000 تومان
29حمایت از پروژه آب شیرین کنسیما پرویز200,000 تومان
30وقف جمعیموسسه توسعه فناوری و نوآوری شریف100,000 تومان
31وقف جمعیام کلثوم خداددوست به یاد حاج حسین خدادوست50,000 تومان
32وقف جمعیزهرا رجایی500,000 تومان
33حمایت از پروژه حاج اسماعیل200,000 تومان
34حمایت از پروژه تجهیز آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه تهران به PIVحامد م.50,000 تومان
35حمایت از پروژه آب شیرین کنرضا خسروجردی50,000 تومان
36وقف جمعیامیررضا زارع50,000 تومان
37وقف جمعیمهران خسروجردی 100,000 تومان
38وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
39وقف جمعیموسسه توسعه فناوری و نوآوری شریف200,000 تومان
40حمایت از پروژه اپلیکیشن واقعیت افزوده آموزش نمازخیر نیک اندیش5,000 تومان
41حمایت از پروژه آب شیرین کنخیر نیک اندیش30,000 تومان
42حمایت از پروژه آب شیرین کنمهدی300,000 تومان
43حمایت از پروژه سنسورهای هوشمند حریق منابع طبیعی و هشدار حریقخیر نیک اندیش10,000 تومان
44وقف جمعیفخری 200,000 تومان
45وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
46وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
47وقف جمعیمسعود رحمانی10,000 تومان
48وقف جمعیحسن نجفی10,000 تومان
49وقف جمعیمسعود رحمانی10,000 تومان
50وقف جمعیمسعود رحمانی10,000 تومان
51حمایت از پروژه آب شیرین کنخیر نیک اندیش100,000 تومان
52حمایت از پروژه آب شیرین کنگل جهان حسنی10,000 تومان
53حمایت از پروژه آب شیرین کنزهرا متدین10,000 تومان
54حمایت از پروژه آب شیرین کنفاطمه متدین10,000 تومان
55حمایت از پروژه آب شیرین کنترنم رضایی50,000 تومان
56حمایت از پروژه آب شیرین کنمرحومه منصوره عالم زاده50,000 تومان
57حمایت از پروژه آب شیرین کنمرحوم غلامحسن غفاریان50,000 تومان
58وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
59حمایت از پروژه آب شیرین کنآزاده رشیدی50,000 تومان
60حمایت از پروژه آب شیرین کنوقف جمعی علم و فناوری30,000,000 تومان
61حمایت از پروژه آب شیرین کناداره کل اوقاف30,000,000 تومان
62حمایت از پروژه آب شیرین کنفاطمه متدین50,000 تومان
63حمایت از پروژه آب شیرین کندهیاری مهرآبادشرشر50,000 تومان
64حمایت از پروژه آب شیرین کنخیر نیک اندیش10,000 تومان
65حمایت از پروژه آب شیرین کنمصطفی محرومی100,000 تومان
66حمایت از پروژه آب شیرین کنخیر نیک اندیش100,000 تومان
67حمایت از پروژه آب شیرین کنخیر نیک اندیش100,000 تومان
68حمایت از پروژه آب شیرین کناحسان گلی گرمیانکی100,000 تومان
69حمایت از پروژه آب شیرین کنمرتضی لنگری50,000 تومان
70حمایت از پروژه آب شیرین کنانوری پور50,000 تومان
71حمایت از پروژه آب شیرین کنمجید حسینی10,000 تومان
72وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
73حمایت از پروژه آب شیرین کنمهدی جمشیدی5,000,000 تومان
74حمایت از پروژه آب شیرین کنیونس برهانی200,000 تومان
75حمایت از پروژه آب شیرین کنجمعی از خیرین اوقاف30,000,000 تومان
76حمایت از پروژه آب شیرین کنمحمد غفاریان50,000 تومان
77وقف جمعیمحمد حجازی10,000 تومان
78وقف جمعییونس10,000 تومان
79وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
80وقف جمعیرضا معزی نسب10,000 تومان
81حمایت از پروژه آب شیرین کنخیر نیک اندیش10,000 تومان
82وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
83وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
84حمایت از پروژه آب شیرین کنخیر نیک اندیش10,000 تومان
85وقف جمعیامیرمهدی زارع500,000 تومان
86حمایت از پروژه آب شیرین کنخیر نیک اندیش10,000 تومان
87وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
88وقف جمعیمحمدعلی حاجی پور-قزوین10,000 تومان
89حمایت از پروژه اپلیکیشن واقعیت افزوده آموزش نمازشفای بیماران بهره اموات تعجیل در ظهور صلوات10,000 تومان
90وقف جمعیامیررضا زارع10,000 تومان
91وقف جمعیرحمانی1,000 تومان
92وقف جمعیشریفی100,000 تومان
93حمایت از پروژه اپلیکیشن واقعیت افزوده آموزش نمازمرتضی لنگری10,000 تومان
94حمایت از پروژه اپلیکیشن واقعیت افزوده آموزش نمازشفای بیماران و رفع بلا از جامعه اسلامی10,000 تومان
95وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
96حمایت از پروژه آب شیرین کنخیر نیک اندیش50,000 تومان
97حمایت از پروژه اپلیکیشن واقعیت افزوده آموزش نمازبه یاد مرحوم حاج حسنعلی یزدی جامی10,000 تومان
98حمایت از پروژه اپلیکیشن واقعیت افزوده آموزش نمازخیر نیک اندیش12,000 تومان
99وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
100وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
101حمایت از پروژه آب شیرین کنخیر نیک اندیش150,000 تومان
102حمایت از پروژه سنسورهای هوشمند حریق منابع طبیعی و هشدار حریقخیر نیک اندیش50,000 تومان
103حمایت از پروژه اپلیکیشن واقعیت افزوده آموزش نمازامام زاده حمزه (ع) کاشمر4,351,000 تومان
104حمایت از پروژه آب شیرین کنخیر نیک اندیش200,000 تومان
105وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
106حمایت از پروژه آب شیرین کنخیر نیک اندیش10,000 تومان
107حمایت از پروژه آب شیرین کنخیر نیک اندیش200,000 تومان
108وقف جمعیخانم شهرکی2,000,000 تومان
109وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
110حمایت از پروژه اپلیکیشن واقعیت افزوده آموزش نمازحسین10,000 تومان
111حمایت از پروژه تولید سوغات زائر با تلفیق علم و هنر اسلامیوقف علم2,000 تومان
112حمایت از پروژه تولید سوغات زائر با تلفیق علم و هنر اسلامیمسعود1,000 تومان
113وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
114وقف جمعیخیر نیک اندیش1,000 تومان
115وقف جمعیخیر نیک اندیش1,000 تومان
116وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
117وقف جمعی امیرمهدی زارع50,000 تومان
118وقف جمعیامیررضا زارع10,000 تومان
119وقف جمعیخیر نیک اندیش10,000 تومان
120وقف جمعیمرتضی لنگری10,000 تومان
121وقف جمعیMasoud Rahmani1,000 تومان
122وقف جمعیمسعود رحمانی1,000 تومان
123وقف جمعیمسعود رحمانی5,000 تومان
124وقف جمعیمسعود رحمانی1,000 تومان
125حمایت از پروژه آب شیرین کنجمعی از خیرین اوقاف10,000,000 تومان
126حمایت از پروژه آب شیرین کنمحمدرضا100,000 تومان
127حمایت از پروژه سنسورهای هوشمند حریق منابع طبیعی و هشدار حریقمحمدرضا100,000 تومان
128حمایت از پروژه تجهیز آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه تهران به PIVمحمدرضا100,000 تومان
129حمایت از پروژه آب شیرین کنسید احمد کریمی 50,000 تومان
130حمایت از پروژه سنسورهای هوشمند حریق منابع طبیعی و هشدار حریقسید احمد کریمی50,000 تومان
131حمایت از پروژه تولید آهن اسفنجی به روش احیای پایه زغالیمرتضی لنگری 10,000 تومان
132حمایت از پروژه تولید آهن اسفنجی به روش احیای پایه زغالیشکوهیان100,000 تومان
133حمایت از پروژه آب شیرین کنمریم غلامرضاپور100,000 تومان
134حمایت از پروژه آب شیرین کنمرتضی لنگری 10,000 تومان
135حمایت از پروژه وقف جمعی برای واکر هوشمند22,500,000 تومان
136حمایت از پروژه تجهیز آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه تهران به PIVامیرحسین ذبیحی 100,000 تومان
137حمایت از پروژه اپلیکیشن واقعیت افزوده آموزش نمازسید احمد کریمی 50,000 تومان
138حمایت از پروژه سنسورهای هوشمند حریق منابع طبیعی و هشدار حریقمرتضی لنگری 10,000 تومان
139حمایت از پروژه اپلیکیشن واقعیت افزوده آموزش نمازسید حسین حجتی 100,000 تومان
140حمایت از پروژه تجهیز آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه تهران به PIVمرتضی لنگری 10,000 تومان
141حمایت از پروژه تجهیز آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه تهران به PIVمحمدرضاکشمیری1,000 تومان
142حمایت از پروژه تجهیز آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه تهران به PIVسید احمد کریمی10,000 تومان
143حمایت از پروژه تجهیز آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه تهران به PIVمسعود1,000 تومان
144حمایت از پروژه تجهیز آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه تهران به PIVعلی بهزادی10,000 تومان
145حمایت از پروژه تجهیز آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه تهران به PIVمحمد30,000 تومان
146حمایت از پروژه تجهیز آزمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه تهران به PIVمحمد حسن20,000 تومان

راه‌های ارتباطی با وقف علم و فناوری

خراسان رضوی، مشهد مقدس، وکیل آباد 17، معاد 4، پلاک 111

مرکز پشتیبانی و مشاوره، پاسخگوی سوالات شماست

05136011631